Kan norske myndigheter straffeforfølge en handling i utlandet?

Ja, i noen tilfeller kan norske myndigheter straffeforfølge handlinger skjedd i utlandet. Dette er regulert i straffeloven § 5. Straffeloven § 5. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet Utenfor virkeområdet etter § 4 gjelder straffelovgivningen for handlinger foretatt a)av en norsk statsborger, b)av en person med bosted i Norge, eller c)på vegne av et foretak registrert i Norge, når handlingene: 1.er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt, 2.anses som krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten, 3.anses som brudd på krigens folkerett,…

Continue reading »

Hvem er de nærmeste?

I straffeloven er det flere straffebud hvor «de nærmeste» omtales. Men hvem er «de nærmeste?» Legaldefinisjonen finner du i Straffeloven § 9 (kapittel 2): Straffeloven  § 9.De nærmeste Med de nærmeste menes a)ektefelle, b)slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller, c)ektefellens slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller, d)stesøsken og deres ektefeller, e)fosterforeldre og deres foreldre, fosterbarn og fostersøsken, og f)forlovede. Det som er bestemt om ektefeller, gjelder også fraskilte. Besvogrede regnes likevel bare som de nærmeste for forhold som har…

Continue reading »

Kroppskrenkelse

I den «nye» straffeloven av 2005 (ikrafttreden i 2015) har vi fått et nytt begrep; «kroppskrenkelse» – Kroppskrenkelse i straffeloven (2005) § 271 tilsvarer det som i straffeloven av 1902 ble betegnet som «legemsfornærmelse.» i § 228 Dersom handlingen er begått før den nye straffeloven trådte i kraft skal den gamle straffeloven anvendes.   Straffeloven av 2005 – § 271. Kroppskrenkelse Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. En…

Continue reading »