Hvilken domstol skal jeg sende stevningen til?

Tvisteloven har regler om hva som er rett verneting. Med verneting mener man hvilken tingrett saken hører hjemme i. Det er ikke tingretter i hver kommune og man må undersøke hvilken tingrett som er riktig før stevningen sendes. Dette kan lett gjøres på domstol.no ved å slå inn navn på sted eller postnummer i søkefeltet (virker best på vanlig PC da noen mobilskjermer ikke viser feltet) : Domstol.no Bestemmelsene i tvisteloven om verneting finner du i kapittel 4. Hovedregelen er at saken går der saksøkte…

Continue reading »

Hvilken tingrett skal stevningen sendes til?

Når du skal sende en stevning til tingretten (forutsetter at vilkår om varsling, forliksråd, mekling eller hva det nå måtte være er oppfylt) så må du vite hvilken tingrett saken hører inn under. Hovedregelen er at saken hører inn under den domstol hvor saksøkte bor. Det er likevel flere unntak til denne regelen. F.eks. så er det slik etter barneloven at stevning skal sendes til den tingretten som barnet tilhører. Altså dersom bostedsforelder saksøker en samværsforelder som bor på andre siden av landet så er…

Continue reading »

Hvilken tingrett hører saken min under?

Hovedregelen er at en sak går der saksøkte bor. Det er flere unntak til denne regelen både i tvisteloven men også i særlovgivningen. I tvisteloven finner du reglene i § 4-3 til § 4-8:   II Stedlig domsmyndighet (verneting) § 4-3.Internasjonalt verneting (1) Tvister i internasjonale forhold kan bare anlegges for norske domstoler når saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge. (2) Dersom verneting ikke kan påvises etter §§ 4-4 og 4-5, men saken likevel er undergitt norsk domsmyndighet, kan søksmål anlegges ved Oslo tingrett. Hvis…

Continue reading »