Grensene for fri rettshjelp

Fri rettshjelp deles inn i fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettsråd er utenomrettslig rettshjelp, mens fri sakførsel er støtte til føring av sak for domstolene.

Rettsråd innvilger advokaten og sender regningen til Fylkesmannen, mens sakførsel søkes hos domstolene.

Ikke alle sakstyper gir rett til fri rettshjelp. Eksempelvis gis ikke støtte til arvesaker. Mest vanlig er skilsmisser og barnefordelingssaker. Dette er saker som er behovsprøvet. Det vil si du må ha under visse inntekts- og formuesgrenser. I dag (mai 2014) er grensene 246.000 i brutto inntekt hvis du er enslig, mens den er på 369.000 sammenlagt hvis du er gift eller har samboer. Formuesgrensen er netto på 100.000, men verdien av egen bolig skal ikke tas med.

Noen sakstyper som de fleste straffesaker og barnevernsaker, innvilges fri rettshjelp uansett hvor mye du tjener eller har i formue.

Vi jobber ofte med saker som gir fri rettshjelp.

Visste du at barn under 7 år skal vurderes hørt?

vektwulffblåDe siste årene har barneloven § 31 hatt en bestemmelse om at barn som har fylt 7 år skal høres. Høres de ikke så er det en saksbehandlingsfeil som kan føre til opphevelse av rettens dom. 1. januar 2014 ble bestemmelsen endret og retten er nå pålagt å vurdere hvorvidt barn under 7 år også skal høres. Her er det flere tingretter som risikerer oppheving da jeg opplever at dette ikke er gode rutiner rundt enda.

Mer om dette temaet finner du i barnerettsbloggen.no

Bestemmelsen:

§ 31 – Rett for barnet til å vere med på avgjerd

Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.

Forsvareroppdrag

WulffkrimVi har i 10 år tatt forsvareroppdrag i hovedsak på Helgeland, men også andre steder i Norge. Vi har erfaring med mange forskjellige sakstyper som

 • Vinningsforbrytelser / Økokrim (tyveri, ran, underslag, bedrageri mm)
 • Voldsforbrytelser
 • Varetektsfengslinger
 • Seksualforbrytelser
 • Narkotikaforbrytelser
 • Tilståelsessaker

Vårt fokus i straffesaker er  bistå siktede til å få en rettferdig behandling i møte med påtalemyndigheten og domstolene.

Saker etter barnevernloven

vektwulffblåEn av sakstypene vi jobber med er saker etter barnevernloven. Vi rådgir på alle stadier av saker hvor barnevernet er innblandet. Vi bistår i kontakten med barnevernet og i saker for Fylkesnemnda eller for domstolene. Etter at det er fattet et vedtak av barnevernet har du rett på gratis hjelp fra oss. Fri rettshjelp i saker etter barnevernloven er ikke behovsprøvd. Det vil si at du har krav på gratis advokat uansett hva din inntekt og formue er. Eksempler på saker vi bistår private parter med:

 • Rådgivning etter vedtak om tiltak.
 • Bistand ved akuttvedtak
 • Bilstand ved omsorgsovertakelsessak
 • Bistand i tilbakeføringssaker
 • Bistand i saker om samvær med egne barn som er i offentlig omsorg.

Forsikring dekker kanskje regningen din

brikkewulff Noen saker dekkes helt eller delvis av din forsikring. Tidligere var det som regel slik at det var i saker knyttet til fast eiendom at forsikringsselskapet etter en liten egenandel dekket majoriteten av kostnadene dine til å engasjere advokat. Ofte opp til et beløp på ca kroner 80.000 – 100.000. I dag er det flere forsikringsordninger som dekker mange forskjellige saker. Sjekk derfor med dine forsikringsselskap hva som står i dine forsikringsvilkår. Fremgår det der at de dekker advokat så tar du med deg vilkårene når du kommer på møte hos oss. Dersom du ikke har dine vilkår så kan du også ta med ditt polisenummer så sjekker vi for deg.

Bistandsadvokat

AdvokatlampeWulffAdvokat Christian Wulff Hansen er fast bistandsadvokat for Alstahaug tingrett og Hologaland lagmannsrett. Som bistandsadvokat bistår Wulff Hansen de som er utsatt for straffbare handlinger. I hovedsak gjelder dette voldsoffer og offer for overgrep. Advokat Wulff Hansen bistår med å informere om prosessen, bistå ved klager over henleggelser, veileder gjennom prosessen, fremsetter krav om erstatning, bistår under og etter rettssaker (f.eks. med å søke om voldsoffererstatning.)

Wulff Hansen er også bistandsadvokat for barn i tillegg til voksne offer. I praksis kommer vi ofte inn som advokat i et dommeravhør dersom saken har barn som fornærmet.

 

 

Bobehandling

lyspæreklasseAdvokatvokatfirmaet Wulff jobber bistår som bostyrer i konkursbo og dødsbo.

Som bostyrer i konkursbo er det tingretten som oppnevner oss. I dødsbo hender det at vi oppnevnes som bostyrer i offentlig skifte av tingretten, men som oftest er det arvingene selv som engasjerer oss til å bistå med å skifte boet privat. I private skifter bestemmer du selv hvor mye vi skal gjøre. Vi kan håndtere alt eller bare de områdene du ikke ønsker å håndtere selv.

Frisk3 – Medlemsbedrift

advokatfriskAdvokatfirmaet Wulff har nå blitt samarbeidspartner med Frisk3. Dersom du er medlem hos Frisk3 og har et gyldig medlemskort får du en gratis konsultasjon på 30 minutter. Alle påbegynte konsultasjoner regnes som en halv time og kan ikke deles opp i flere konsultasjoner.

 

Hvert medlem får én konsultasjon hvert kalenderår. Du kan bestille time ved å ringe 751 75 800 eller ved å besøke oss i CM Havigs gate 24 i Mosjøen sentrum. Ved oppmøte til avtalt time fremvises gyldig Frisk3-medlemskort. Tilbudet gjelder også Frisk3-senter i andre byer enn Mosjøen.

 

Vi gir råd og veiledning innenfor de fleste rettsområder. Dersom det er rettsområder hvor vi ikke har mulighet til å bistå, så hjelper vi deg til å finne en advokat med den rette kompetansen.

 

Vanlige regler om habilitet gjelder.

 

Vanlig timepris er kr. 1.500,- + 25% mva (1.875,-) slik at fordelen du som Frisk3-medlem får har en verdi på kr. 937,50,-