Hva er målet med politietterforskningen?

Mange tenker at det er vel et opplagt svar, å finne den som har gjort noe galt. Det er likevel slik at etterforskning av politiet kan ha flere formål. Formålene fremgår av straffeprosessloven § 226:

§ 226.Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for

a. å avgjøre spørsmålet om tiltale,
b. å tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og eventuelt spørsmålet om fastsettelse av reaksjon,
c. å avverge eller stanse straffbare handlinger,
d. å fullbyrde straff og andre reaksjoner,
e. å tjene som forberedelse for barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal sette i verk tiltak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester, og
f. å tjene som forberedelse for behandling i konfliktrådet.

Om personundersøkelse og mentalobservasjon gjelder reglene i kap 13.

Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskingen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham.

Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.


For oss i Advokatfirmaet Wulff som ofte er tilstede i dommeravhør av barn kan det være verdt å bemerke bokstav e. Det er svært forskjellig praksis under dommeravhør mht om barnevernet får være tilstede, skal være tilstede og om de blir oppfordret til å være tilstede. Det kan ofte fremstå som de blir plassert i et hjørne og bedt om å være stille. Dette til tross for at det er lovfestet at etterforskningen skal tjene som forberedelse for barnevernets arbeid. Her er det mye å hente og her er det også svært betenkelig at aktørene i dommeravhørene nå blir bedt om å markere underveis når de mener det skjer noe viktig i avhøret. En problemstilling som blir tatt opp i eget innlegg.

 

Barnerettsdagen

Mandag 3. november er advokat Wulff Hansen på barnerettskurs i Oslo (Barnerettsdagen): Kursets innhold er:

 • Barns seksualitet og moralsk panikk, en diskursanalyse

 • Barns utsagn som bevis i saker om vold og seksuelle overgrep. Kunnskapsstatus.

 • Vold og overgrep mot barn

 • Bevismessige utfordringer for domstolen i sivile saker hvor det er påstand om vold/overgrep

 • Utfordringer fra advokatens ståsted

Hele programmet og hvem som er forelesere finner du ved å klikke på linken til juskurs.no 

 

 

Krav til HMS

HWulffleservilke krav er det til HMS i en bedrift?

§ 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

 

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

 

Det vanlige er at man dokumenterer sine rutiner med en HMS-perm.

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Dersom noen sender en bekymringsmelding til barnevernet har barnevernstjenesten 1 uke på seg til å gjennomgå meldingen og ta en avgjørelse på om meldingen skal føre til en undersøkelse eller ikke.

Dette fremgår av barnevernloven § 4-2:

 

§ 4-2.Meldinger til barneverntjenesten.

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3.

Arealavvik ved kjøp av fast eiendom

Planskisse

Har du kjøpt en eiendom og det viser seg at den er mindre enn oppgitt i takstpapirene. Da kan du ha krav på prisavslag for forskjellen mellom oppgitt areal og faktisk areal. Det er ikke slik at ethvert faktisk avvik fra oppgitt areal berettiger prisavslag. Det rettslige grunnlaget for vurderingen finner man i avhendingsloven. Loven skiller mellom utvendig og innvendig arealsvikt.

Utvendig arealavvik:

Ved utvendig arealsvikt følger det av loven at avviket må være «vesentlig», eventuelt at selger har opptrådt «særlig klanderverdig», jf. Avhl. § 3-3.

Hvorvidt en eller begge vilkårene vil være oppfylt beror på en konkret vurdering, med utgangspunkt i avvikets størrelse. Det må både vurderes prosentmessig i forhold til oppgitt areal, og avvikets absolutte størrelse. Videre vil det ha betydning hvilken eiendom det dreier seg om, hvilken grunn kjøper hadde til å stole på opplysningene osv. Oppramsingen er ikke uttømmende slik at også øvrige forhold kan ha betydning.

Innvendig arealavvik:

Innvendig arealavvik skal vurderes etter den generelle regel i avhl. § 3-8 som regulerer mangelsansvaret ved feilaktige opplysninger gitt i prospekt eller øvrig markedsføring av eiendommen. Det er videre et krav om at de feilaktige opplysningene må ha innvirket på avtalen.

Ved innvendig arealavvik er det ikke et krav om vesentlighet, men Høyesterett har lagt til grunn at avviket «må være av en viss størrelse». Også for utvendig arealavvik må avviket vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Sentrale momenter vil være:

 • Avvikets størrelse
 • Eiendommens størrelse
 • Avvikets beliggenhet i huset
 • Partenes subjektive forhold

I tillegg kommer kravet om innvirkning.

Dersom det foreligger arealsvikt som medfører en kjøpsrettslig mangel etter de ovennevnte regler, har kjøper krav på prisavslag. Prisavslag beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. I tillegg vil man kunne kreve erstatning for påløpte kostnader til å avdekke mangelen. Typisk utgifter til takstmann.

 

Advokat Hugaas har skrevet mastergradsoppgave med temaet «Arealaavik – Når utgjør arealavvik en kjøpsrettslig mangel?».

 

Har du kjøpt en eiendom med arealavvik, eventuelt solgt en eiendom er vi behjelpelig med å vurdere hvorvidt avviket vil kunne berettige prisavslag og erstatning.

Lagmannsrettene

I norge har vi seks lagmannsretter:

 • Borgarting lagmannsrett (holder til i Oslo) dekker fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus.
 • Eidsivating lagmannsrett(holder til på Hamar) dekker fylkene Hedmark, Oppland og nordlige deler av Akershus.
 • Agder lagmannsrett (holder til i Skien) dekker fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
 • Gulating lagmannsrett (holder til i Bergen) dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.
 • Frostating lagmannsrett (holder til i Trondheim) dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Hålogaland lagmannsrett (holder til i Tromsø) dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Du kan lese mer om lagmannsrettens rolle på domstol.no

Hvem kan adoptere barn?

kunstwulffDet følger av adopsjonsloven at du må være minst 25 år for å kunne adoptere. Bare i særlige grunner kan personer mellom 20 og 25 år få adoptere.

Andre vilkår og regler om adopsjon finner du i Adopsjonsloven fra 1986

Svarteliste over advokater, dommere, psykologer mm

svartelisteadvokaterFlere som tar kontakt med oss lurer på hvorfor det finnes lister på nett hvor mange advokater, psykologer, dommere mm er opplistet og uttalt at disse ikke må anvendes, stoles på mm. Listene er primært laget av tapende part i barnevernsaker. De fleste forstår at dette er lister som baserer seg på en annen virkelighetsoppfatning enn de fleste har. De forstår vanligvis også at motivet for å lage slike lister er at disse har tapt sine saker uten å forstå hvorfor.

Ordet på internett er i utgangspunktet fritt og selv om flere av disse listene kan gå over grensene for hva som er tillatt, overser de fleste disse da de forstår motivet til de som lager slike lister.