Ektepakter

Mockup11

Når man gjennomgår et samlivsbrudd må man ofte forholde seg til begreper som tidligere ikke har vært så viktige. Sameie, felleseie, eneie, særeie, skjevdeling, ektepakt mm. Grovt skissert kan man si det slik:

Hvis dere har vært gift og skal skille dere så er det ekteskapslovens regler som gjelder og da er utgangspunktet at alt dere har er felleseie. Man kan kreve på visse vilkår å holde noen ting utenfor felleseiet gjennom skjevdelingskrav. Dersom man har ektepakt så er det man der har listet opp særeie og skal ikke deles og man trenger heller ikke bevise noe utover ektepakten.

Har man vært samboere er man eneier av det man har kjøpt og betalt selv og sameier i ting man har vært med å betalt.

I dette innlegget fokuserer jeg på hvordan man oppretter særeie. Dette kan utelukkende gjøres ved å inngå ektepakt. Reglene om ektepakt finner du i ekteskapsloven § 54 og § 55.

 

Ekteskapsloven § 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.

Ekteskapsloven § 55. Tinglysing.

For at ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund.

En ektepakt som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses hos registerføreren for tinglysing i fast eiendom etter de alminnelige regler. Tilsvarende gjelder for andre eiendeler hvor overdragelse trenger tinglysing eller registrering for å få rettsvern.


Hvis du ønsker advokathjelp til å opprette ektepakt så kan vi bistå deg med dette. Ta kontakt på telefon 751 75 800 eller ved å bruke vårt kontaktskjema 

Trygderetten

Trygderetten beskriver på sine hjemmesider sin virksomhet:

 

Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.
Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom NAV Klageinstans, men HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart.

Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger, som enten er administrert av Statens pensjonskasse, av livsforsikringsselskaper, eller av kommunale pensjonskasser. Trygderetten behandler ikke vedtak som er truffet av private pensjonskasser.

Er det lov å binde hunden utenfor butikken?

hundeloven

Man ser det ofte. En hun står bundet i en stolpe utenfor en butikk. Som oftest rolige fine hunder som ser på deg når du går inn og ut. Noen ser ut til ikke å ha gjort annet, mens andre ser utilpasse ut. Men er det lov?

Hundeloven §5. Forbud mot å gå fra bundet hund

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

Barnerettsbloggen

Ønsker du å vite mer om barnerett eller har du spørsmål om barnerett til advokat Christian Wulff Hansen kan du klikke deg inn på Barnerettsbloggen

07

Her får du belyst mange forskjellige tema knytter til barneloven, barnevernloven og andre lover som berører barneretten.

 

Adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig

mockups (618)

Det er mulig å inngå leieavtaler som gjelder til de blir oppsagt eller avtaler om leie som løper for et gitt tidsrom. Adgangen til å inngå husleieavtaler som gjelder for en tidsbestemt periode følger av husleieloven § 9-3

Hovedregelen er at det er en minstetid på 3 år, men det er likevel slik at man kan sette minstetiden til 1 år i de fleste tilfeller der man leier ut en boenhet i sitt eget hjem.

Har du blitt oppsagt og du vil bestride oppsigelsen så kan du kontakte oss og du vil få fri rettshjelp dersom du fyller de økonomiske vilkårene. Les mer om fri rettshjelp


Husleieloven § 9-3. Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig

Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke dersom:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller
b) utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen.

Utleieren kan bare påberope seg unntakene i første ledd bokstav a og b dersom leieren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen, og husrommet ved utløpet av den avtalte leietid skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Utsettes tidspunktet for når husrommet skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen, kan leieavtalen forlenges fram til dette tidspunktet dersom utsettelsen skyldes en uforutsett omstendighet som har inntrådt etter at avtalen ble inngått.

Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt.

Hvor lenge kan førekortet være tapt ved kjøring i beruset tilstand?

promillekjøring

Tap av førerkort som følge av kjøring i beruset tilstand er regulert i tapsforskriften

§ 3-1.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser

Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett, med mindre føreren har føreretten på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter.

Tap av førerett bør fastsettes til minst 6 måneder dersom

a) det ilegges straff for føring av motorvogn med slik konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i første ledd for førere som har føreretten på prøve, eller
b) det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer.
0 Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).

§ 3-2. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav b og c og andre særlig skjerpende omstendigheter

1. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder. Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning, trafikkuhell mv. fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

2. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 2,0 promille eller over 0,4 til og med 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tapsperioden fastsettes fra 18 til 20 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,9 til og med 1,1 promille eller over 0,45 til og med 0,55 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 20 til 22 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 1,1 til og med 1,2 promille eller over 0,55 til og med 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 22 til 24 måneder. Ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller over 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tap av føreretten fastsettes til minst 2 år.

3. Føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, jf. forskrift om faste grenser

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 0,5 promille til og med 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes fra 12 til 24 måneder. Tapsperioden fastsettes så langt mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. 1 eller 2.

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes for minst 2 år.

4. Føring av motorvogn i påvirket tilstand – skjerpende omstendigheter

Tap av førerett skal fastsettes fra 2 til 5 år ved skjerpende omstendigheter som betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller av annet berusende eller bedøvende middel over 2 promille i blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften, kjøring over meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. Ved alvorlig skadefølge bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

Videoopptak i rettssalen

mockups-new (1021)Nå starter snart prøvetid med videoopptak i rettssalen

Nå blir det videoopptak i rettssalen (DN)

I første omgang er det Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett i Tromsø som får rigget opp videoopptaksutstyr i rettssalen.

Ett av argumentene for å innføre videoopptak er at man bare skal kunne spille av vitneforklaringene fra tingretten i lagmannsretten (ankeinstansen.) Etter min mening er dette et dårlig argument. En av grunnene til å ta en sak fra tingretten til lagmannsretten er at man mener aktørene ikke har gjort en god nok jobb. Det er stor forskjell på dommere. Noen spør aktivt, andre nesten ikke. Hvis dommerne i lagmannsretten ikke skal kunne rette opp ved å stille relevante spørsmål er dette en fare for rettssikkerheten. Relativt ofte bytter også parter advokater mellom instansene. Da også ofte fordi de mener at egen advokat ikke har gjort en god jobb. Skal opptaket legges til grunn i neste instans får man ikke rettet opp en dårlig jobb.

Gratis advokat når du er oppsagt fra din husleiekontrakt

husleielovenDersom du er enslig og tjener under kr. 246.000,- i året eller dersom du og din samboer/ektefelle tjener under 369.000 i året kan du få fri rettshjelp fra oss i Advokatfirmaet Wulff AS for å bestride oppsigelsen du har fått fra utleier.

Når du mottar en oppsigelse skal oppsigelsen inneholde dine muligheter til å bestride oppsigelsen innen 1 mnd. Dette kan du som sagt få advokathjelp hos oss til å gjøre. Tjener du under 100.000 i året så betaler du ingen egenandel. Tjener du mellom 100.000 og 246.000 eller 369.000 så betaler du en egenandel på kr. 995,- for bruk av våre advokattjenester.

Ønsker du hjelp så tar du bare kontakt på vårt kontaktskjema

Selg boligen din selv og la oss hjelpe deg med oppgjøret

eiendomsoppgjør

Selger du din bolig eller fritidseiendom selv? Vi i Advokatfirmaet Wulff hjelper deg med overdragelsen. Dette innebærer kjøpekontrakt bearbeidet av advokater, ansvarsforsikret klientkonto, dialog med kjøper og selgers bank, utfylling og tinglysning av skjøter, sletting av heftelser og tinglysning av nye heftelser. I tillegg kommer kontraktsmøter.

Vi har fastpris for slike oppdrag; kr. 12.500 inkl mva.

Se mer på eiendomsoppgjor.com

Konkursrådets maler

konkursadvokatKonkursrådet har tilgjengeliggjort en del maler for bostyrere og for fordringshavere. Her finner du maler for fordringsanmeldelse i konkursbo, konkursbegjæringer til tingretten, bostyrers oppsigelser til ansatte og mye mer.

Alle malene fra Konkursrådet finner du her…


Både advokatfullmektig Line Einrem og Advokatfullmektig Marita Pedersen har jobbet i Brønnøysundregistrene og har dybdekunnskap innenfor konkursrett.