Tilståelsesdom etter Straffeprosessloven § 248

Tilståelsesdom er regulert i straffeloven § 248. Altså i hvilke tilfeller du har krav på å få tilståelsesdom. Virkningen av tilståelsesdom på straffeutmålingen fremgår av straffeloven § 59, 2. ledd.

§ 248.Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder

a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede innen retten har gitt en uforbeholden tilståelse som styrkes av de øvrige opplysninger,
b) en overtredelse av vegtrafikkloven § 22 jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen, eller
c) en overtredelse av vegtrafikkloven § 24 første ledd jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen.

Begjæringen skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse som bevis anses oppfylt.

Forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentagelse, sammenstøt av forbrytelser eller anvendelsen av straffeloven § 232 kommer ikke i betraktning.

Har siktede forsvarer, skal denne få anledning til å uttale seg før saken blir tatt opp til doms. Det samme gjelder bistandsadvokat for fornærmede.

Sak om særreaksjon eller forvaring kan ikke pådømmes ved tilståelsesdom.

Retten kan beslutte at rettsmøte til pådømmelse av saken skal holdes som fjernmøte med bildeoverføring dersom siktede samtykker til dette og retten finner det ubetenkelig ut fra formålet med rettsmøtet og øvrige omstendigheter.

Bistandsadvokat for fornærmede skal underrettes om påtalemyndighetens begjæring om tilståelsesdom og varsles om rettsmøtet.


businessmanwulffDet de fleste møter på når tilståelsesdom kan være aktuelt er «uforbeholden» kravet. Det vil strengt tatt si at det ikke skal være noe om eller men. Ikke noe jeg tilstår, men jeg husker ikke alt, eller, jeg tilstår men jeg var så full at jeg visste ikke hva jeg gjorde. Uforbeholden vil si at man legger til grunn samme faktumforståelse som aktor gjør. Ja, det var slik det var. Ikke noe forbehold, ikke noe om eller men.

Andre vilkår tilkommer som du kan se i bestemmelsen.

Advokatfullmektig Line Finsås Einrem

svarthvitlinefinsaseinrem
Line Finsås Einrem

2. mars 2015 begynner Line Finsås Einrem som advokatfullmektig hos oss i Advokatfirmaet Wulff. Einrem er opprinnelig fra Mosjøen og kommer fra stilling i Brønnøysundregistrene som juridisk rådgiver innenfor selskapsrett.

Line Finsås Einrem har også erfaring som saksbehandler på NAV Forvaltning Nordland.

Einrem har studert juss ved universitetet i Tromsø og har skrevet hovedoppgave innenfor selskapsrett med særlig fokus på forholdet mellom aksjeloven og straffeloven.

Du kan avtale hva du vil (nesten) når du skiller deg

1wulffadvokatlogorodDet følger av ekteskapsloven (el) § 65 at partene har avtalefrihet ved skifte i forbindelse med oppløsning av et ekteskap. Det vil si at avtaler som ektefeller inngår når de skiller seg er bindende og at man kan avtale et annet oppgjør enn det som følger av loven. Likevel slik at urimelige avtaler kan settes til side helt eller delvis dersom retten kommer frem til at det er urimelig.

 

§ 65.Avtalefrihet ved oppgjøret.

Reglene i denne loven er ikke til hinder for at ektefellene inngår avtale om oppgjøret. En avtale kan likevel helt eller delvis settes ut av kraft hvis den vil virke urimelig overfor en av partene. I stedet for å sette avtalen ut av kraft, kan retten bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen.

Søksmål etter første ledd andre og tredje punktum må være reist senest tre år etter at avtalen ble inngått.

Tilsvarende, men mer vidtgående bestemmelse, har man i avtaleloven § 36. Avtaleloven § 36 gjelder også for slike avtaler i forbindelse med skifte av felleseie ved en skilsmisse. Likevel slik at ekteskapslovens bestemmelse i § 65 er en spesialregel som gjelder (lex spesialis) dersom regelen er i konflikt med mer generelle regler.

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.

Rett til forsvarer

WulffjustitiaNår en blir pågrepet av politiet har du rett til å la deg bistå av forsvarer. Du kan selv velge om du vil forklare deg for politiet i det hele tatt og om du vil ha forsvarer med deg dersom du velger å forklare deg. Vær oppmerksom på at ikke alle som jobber i politiet forholder seg til denne rettigheten på en etisk forsvarlig måte. Vi som forsvarere ser rett som det er at etter å ha fortalt den pågrepne om denne retten så fortsetter utspørringen uansett svar. I stedet for at det blir registrert som et avhør blir det registrert som en egenrapport og fremlagt i enkelte saker hvor domstolene har tilgang på straffesaksdokumentene. En ser også at politiet lager egenrapporter fra samtaler med personer som er for beruset til å redegjøre for seg. Politiets ofte uetiske fremgangsmåte grunngir at mange forsvarere råder sine klienter til ikke å forklare seg til politiet og heller forklare seg for retten når rettssikkerheten (forsvarlig kontradiksjon) er ivaretatt.

Forandringer hos Advokatfirmaet Wulff

WulffmålFra og med 1. februar skifter advokat Tarjei Hugaas jobb og blir dommerfullmektig i Alstahaug tingrett. 2. mars starter ny jurist hos oss, Line Finsås Einrem som de siste to årene har jobbet i Brønnøysundregistrene. Endringene gir oss i Advokatfirmaet Wulff ny og viktig kompetanse innenfor selskapsretten og vi står bedre posisjonert til å hjelpe våre bedriftsklienter.

Hva er BUFETAT?

BUFETAT sine hjemmesider fremgår det at;

«Vi jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barne-, ungdoms og familieetaten er organisert i et direktorat og fem underliggende regioner

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.»

BUFETAT er bl.a. øverste organ for barnevernstjenestene og for familievernkontorene.

Hva er formålet med arbeidsmiljøloven?

FStyreWulfformålet med arbeidsmiljøloven følger av lovens første bestemmelse, § 1-1:

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

 

Lov om bustøtte (bustøttelova)

I loven om bostøtte finner du bestemmelser om hva som skal til for å få bostøtte (vilkårene), hvilke bosteder man kan få støtte til med mer.

Så hvem kan få bostøtte? svaret finner du i bostøtteloven § 3:

§ 3.Vilkår for rett til bustøtte

Rett til bustøtte har søkjarar som

a) er over 18 år eller har eigne barn som bur i bustaden,
b) svarar for buutgifter i ein bustad som fyller vilkåra i § 5, og
c) sjølve bur i bustaden.

 

Her kan du finne hele bostøtteloven: Lov om bustøtte av 2012

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) av 2014

WulffkrimDe fleste har hørt om konfliktrådet, men mange vet ikke hva konfliktrådet jobber med eller hvilke oppgaver konfliktrådet har. Det er i konfliktrådsloven av 2014 i § 1 definert hvilke formål og oppgaver konfliktrådet har:

 

§ 1.Konfliktrådets formål og oppgaver

Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater, hvis saken egner seg for konfliktrådsbehandling.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.

Konfliktrådets virksomhet skal bygge på en gjenopprettende prosess som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt i fellesskap bestemmer hvordan virkningene skal håndteres.

Partene skal ikke betale gebyr for møter i konfliktrådet.

Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om konfliktrådets organisering.

Lov om dyrevelferd / Dyrevelferdsloven

Advokat

Det er mange lover som regulerer behandlingen av dyr. Det finnes en egen hundelov og det er bestemmelse rundt om i lovverket som regulerer alt fra smittsomme sykdommer på bier (nå opphevet) til de fleste landbruksforhold.

Dyrevelferdsloven fatter vidt og Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr. (§ 2)

Noen av lovens hovedpunkter er:

  • Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.
  • Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.
  • Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.
  • Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse.
  • Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret.
  • Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.
  • Det er forbudt å utøve vold mot dyr, hensette dyr i hjelpeløs tilstand, ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og bruke levende dyr som fôr eller agn.
  • Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet