Hva er en 4-12 sak?

Barnevernet og andre som jobber med fagfeltet barnevern benytter ofte begrepet 4-12-sak. 4-12 referer til en bestemmelse i barnevernloven som omhandler omsorgsovertakelse. Det refereres som regel til en 4-12-sak når barnevernet har eller er i ferd med å fatte et vedtak om omsorgsovertakelse.

Barnevernloven § 4-12 lyder slik:

 

§ 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

Advokat Christian Wulff Hansen i Oslo

Denne uken, uke 23, er advokat Christian Wulff Hansen i Oslo i forbindelse med en barnevernsak i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus. Dersom du har behov for klientsamtaler og du bor i eller rundt Oslo er det mulig å organisere dette tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Om styrking av barns medvirkning

Som tidligere gjennomgått så ble det innført en løvendring med virkning fra 01.01.2014 hvor også barn under 7 år skal vurderes hørt. 1. juni 2014 inntrådde nok en styrkning av barns medvirkningsrett, men denne gangen i barnevernloven.

Endringen er gjort i barnevernloven § 4-1 som nå lyder slik:

 4-1. Hensynet til barnets beste

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

 

Regjeringen skriver på sine nettsider

Den styrker barns medvirkning i alle forhold som berører barnet og sikrer at det tilrettelegges for samtaler med barnet. Loven åpner også for at barn kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Dette er presisert nærmere i en ny forskrift som trådte i kraft samme dag. Alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven omfattes av forskriften.  

Hele artikkelen kan du lese her… 

Barnevernsaker

camerette modern kids bedroomVi jobber mye med saker etter barnevernloven rundt om i hele Norge. Som advokat i barnevernsaker så fokuserer vi på samtaler med klienten for å kjenne saken best mulig. En forutsetning etter vår mening, for at en sak etter barnevernloven for fylkesnemnda eller domstolen skal behandles forsvarlig, er at advokaten tar seg god tid til å snakke med sin klient. Vi bistår ingen kommuner men bare den private part. Det vil si at vi representerer mødre og fedre både når de er sammen som part og når de har hver sin advokat. Vi har også erfaring med å være barnets advokat i saker for fylkesnemnda og tingretten/lagmannsretten.

Husk at barnevernsaker som skal gå for fylkesnemnda eller domstolene ikke koster partene noen ting. Har du en slik sak koster det deg vanligvis ikke noe å engasjere den advokaten du selv vil ha.

Grensene for fri rettshjelp

Fri rettshjelp deles inn i fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettsråd er utenomrettslig rettshjelp, mens fri sakførsel er støtte til føring av sak for domstolene.

Rettsråd innvilger advokaten og sender regningen til Fylkesmannen, mens sakførsel søkes hos domstolene.

Ikke alle sakstyper gir rett til fri rettshjelp. Eksempelvis gis ikke støtte til arvesaker. Mest vanlig er skilsmisser og barnefordelingssaker. Dette er saker som er behovsprøvet. Det vil si du må ha under visse inntekts- og formuesgrenser. I dag (mai 2014) er grensene 246.000 i brutto inntekt hvis du er enslig, mens den er på 369.000 sammenlagt hvis du er gift eller har samboer. Formuesgrensen er netto på 100.000, men verdien av egen bolig skal ikke tas med.

Noen sakstyper som de fleste straffesaker og barnevernsaker, innvilges fri rettshjelp uansett hvor mye du tjener eller har i formue.

Vi jobber ofte med saker som gir fri rettshjelp.

Visste du at barn under 7 år skal vurderes hørt?

vektwulffblåDe siste årene har barneloven § 31 hatt en bestemmelse om at barn som har fylt 7 år skal høres. Høres de ikke så er det en saksbehandlingsfeil som kan føre til opphevelse av rettens dom. 1. januar 2014 ble bestemmelsen endret og retten er nå pålagt å vurdere hvorvidt barn under 7 år også skal høres. Her er det flere tingretter som risikerer oppheving da jeg opplever at dette ikke er gode rutiner rundt enda.

Mer om dette temaet finner du i barnerettsbloggen.no

Bestemmelsen:

§ 31 – Rett for barnet til å vere med på avgjerd

Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.

Forsvareroppdrag

WulffkrimVi har i 10 år tatt forsvareroppdrag i hovedsak på Helgeland, men også andre steder i Norge. Vi har erfaring med mange forskjellige sakstyper som

 • Vinningsforbrytelser / Økokrim (tyveri, ran, underslag, bedrageri mm)
 • Voldsforbrytelser
 • Varetektsfengslinger
 • Seksualforbrytelser
 • Narkotikaforbrytelser
 • Tilståelsessaker

Vårt fokus i straffesaker er  bistå siktede til å få en rettferdig behandling i møte med påtalemyndigheten og domstolene.

Saker etter barnevernloven

vektwulffblåEn av sakstypene vi jobber med er saker etter barnevernloven. Vi rådgir på alle stadier av saker hvor barnevernet er innblandet. Vi bistår i kontakten med barnevernet og i saker for Fylkesnemnda eller for domstolene. Etter at det er fattet et vedtak av barnevernet har du rett på gratis hjelp fra oss. Fri rettshjelp i saker etter barnevernloven er ikke behovsprøvd. Det vil si at du har krav på gratis advokat uansett hva din inntekt og formue er. Eksempler på saker vi bistår private parter med:

 • Rådgivning etter vedtak om tiltak.
 • Bistand ved akuttvedtak
 • Bilstand ved omsorgsovertakelsessak
 • Bistand i tilbakeføringssaker
 • Bistand i saker om samvær med egne barn som er i offentlig omsorg.

Forsikring dekker kanskje regningen din

brikkewulff Noen saker dekkes helt eller delvis av din forsikring. Tidligere var det som regel slik at det var i saker knyttet til fast eiendom at forsikringsselskapet etter en liten egenandel dekket majoriteten av kostnadene dine til å engasjere advokat. Ofte opp til et beløp på ca kroner 80.000 – 100.000. I dag er det flere forsikringsordninger som dekker mange forskjellige saker. Sjekk derfor med dine forsikringsselskap hva som står i dine forsikringsvilkår. Fremgår det der at de dekker advokat så tar du med deg vilkårene når du kommer på møte hos oss. Dersom du ikke har dine vilkår så kan du også ta med ditt polisenummer så sjekker vi for deg.

Ring oss