Chat with us, powered by LiveChat

Forskrift om bruk av flagg

SommerwulffNår skal flagget heises og tas ned?

Reglene følger av flaggforskriften § 6

§ 6.

Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900.Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid.

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 1000 og hales kl. 1500.

Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs.

På tollvesenets bygninger og fartøier samt på havnevesenets fartøier kan der også flagges utenfor de ovennevnte tider. Nærmere bestemmelser herfor gis av vedkommende departement.

Jeg kommer til å boikotte deg

Da må du holde tungen rett i munnen for det kan være ulovlig. Boikottloven av 1947 regulerer i § 2 når en boikott er rettsstridig

 

§ 2.

Boikott er rettsstridig:

a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å føre til et rettsbrudd;
b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger;
c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg;
d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten.

Krav til utforming av ektepakt

Kravet til ektepakter fremgår av eksteskapsloven § 54:

§ 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.


Ønsker du hjelp til utforming av ektepakt. Kontakt oss på 751 75 800

Spør oss om fastpris

Hva koster det å føre en sak for domstolene?

rettsgebyrKostnadene ved å føre en sak kan deles inn i egne advokatutgifter (kan være dekket av forsikring eller fri rettshjelp), risiko for å måtte betale motpartens omkostninger ved tap (som regel ikke dekket av forsikring eller andre ordninger) og gebyr fra domstolene (ikke alle saker. F.eks ikke saker etter barneloven/foreldrekonflikter/barnefordelingssaker og barnevernsaker.)

En oversikt over gebyrene hos domstolene finner du her: Rettsgebyr i domstolen

 

Det er forskjellige gebyrer i forskjellige sammenhenger, men til eksempel kan gjelder følgende for tingretten dersom saken ikke forlikes (fra domstol.no):

 

Allmennprosess – tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 R.

1 dag  (5 R) kr 5 125
2 dager  (8 R) kr 8 200
3 dager  (11 R) kr 11 275
4 dager  (14 R)  kr 14 350
5 dager  (17 R) kr 17 425
6 dager  (21 R) kr 21 525
7 dager  (25 R) kr 25 625
8 dager  (29 R) kr 29 725

 

 

Nytt telefonsystem

Advokatfirmaet Wulff har fått nytt telefonsystem. Når du ringer oss nå får du 4 valg;

  1. Tast 1 for å snakke med advokat Christian Wulff Hansen
  2. Tast 2 for å snakke med advokatfullmektig Line Finsås Einrem
  3. Tast 3 for å snakke med advokatfullmektig Marita Pedersen
  4. Tast 4 hvis du ikke har en preferanse, da vil alles telefoner ringe.

med det nye systemet er vi fullt ut mobil. Uansett hvor vi er vil telefonen settes over til oss. Er den du ønsker å snakke med ikke tilgjengelig kan du legge igjen beskjed eller komme tilbake til sentralbordet. Da kan du velge en annen ansatt eller velge nr 4 til noen tar telefonen. Du står da i telefonkø. Bare veldig unntaksvis vil ingen kunne ta telefonen. legg da igjen en beskjed så ringer den du har ønske om å snakke med deg opp igjen.

Pliktdelsarv etter arveloven

 

Det følger av arveloven § 29 at du ikke kan begrense arven til ditt/dine barn med mer enn 1/3 hvis formuen ved død utgjør mindre enn 1 million kroner pr barn. Med andre ord kan du råde fritt over 1/3 av det du eier ved død. Du kan testamentere denne tredjedelen til hvem du vil. Det er også slik at du dersom du bare har 1 barn kan du testamentere alt over 1 million bort hvis du ønsker det.


 

§ 29. To tredjepartar av formuen til arvelataren er pliktdelsarv for livsarvingane. Men pliktdelsarven er aldri større enn 1.000.000 kroner til kvart av barna til arvelataren eller til kvart barns linje, likevel såleis at grensa for ein fjernare livsarving er minst 200.000 kroner til kvar einskild.

Arvelataren kan ikkje i testament rå over pliktdelsarv med mindre det er særleg heimel for det.

Hvor lenge kan jeg bruke utenlandsk bil i Norge?

mockups-new (820)Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk regulerer spørsmålet om hvor lenge f.eks. en svensk statsborger kan kjøre sin svenskregistrerte bil i Norge lovlig uten å betale importavgiftene.

 

Hovedregelen fremgår av forskriftens § 4 og er 1 år:

 

§ 4.

Person som ikke har fast bopel i riket, kan etter søknad få motorvogn som det gjelder registreringsplikt for særskilt registrert til midlertidig bruk her for et tidsrom av inntil ett år (turistvogn).

Etter utløpet av gyldighetstiden for den særskilte registrering, må vognen ikke brukes i riket uten at den er registrert på vanlig måte. Såfremt vognen ikke innen fristens utløp er brakt ut av riket, må den innsettes på et av tollvesenet godkjent lager.

Vilkår for registrering som nevnt er

a) for fremmed statsborger eller statsløs at han ikke har oppholdt seg i riket i tilsammen mer enn 6 måneder i de siste to år forut for søknaden.
b) for norsk statsborger at han har oppholdt seg i en eller flere fremmede stater de siste to år forut for søknaden og i denne tid bare har vært i riket på ferier eller andre korte besøk. Søknad må være framsatt innen 6 måneder etter innreise i riket.

Dersom det er på det rene eller må antas å være sannsynlig at søkeren vil oppholde seg i riket i mer enn ett år, eller vil ta lønnet arbeid eller drive selvstendig næringsvirksomhet her i mer enn tre måneder, er han ikke berettiget til slik registrering.

Person bosatt på Svalbard eller Jan Mayen anses i relasjon til bestemmelsene i denne paragraf for å ha fast bopel i riket.

Lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

7. august 2015 ble det vedtatt endringer i barnevernloven.

 

§ 4-4 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Fylkesnemnda kan, når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner, beslutte at opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende kompenserende tiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver. På samme vilkår kan fylkesnemnda gi pålegg om omsorgsendrende tiltak. De omsorgsendrende tiltak som anvendes, skal være faglig og etisk forsvarlige og bygge på et allment akseptert kunnskapsgrunnlag.

Hjelpetiltak etter tredje ledd kan opprettholdes inntil ett år fra vedtakstidspunktet. For pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud gjelder ingen tidsbegrensning. 

§ 4-4 tredje ledd tredje til femte punktum blir nytt femte ledd. 

§ 4-4 fjerde ledd blir nytt sjette ledd. 

§ 7-5 tredje ledd skal lyde:

Når saken gjelder krav om endring i forhold til et tidligere vedtak eller dom, eller saken gjelder pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 tredje og fjerde ledd, kan nemndsleder avgjøre saken alene dersom dette er ubetenkelig hensett til sakens tema, vanskelighetsgrad, behovet for fagkyndighet og hensynet til en forsvarlig behandling. 

§ 7-14 annet ledd skal lyde:

Det kan treffes vedtak uten forhandlingsmøte:

a) når sakens parter samtykker og hensynet til en betryggende saksbehandling ikke er til hinder for det, eller
b) når saken gjelder krav om endring i forhold til et tidligere vedtak eller dom, eller saken gjelder pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 tredje og fjerde ledd, og nemndsleder finner dette ubetenkelig hensett til sakens tema, vanskelighetsgrad, behovet for fagkyndighet og hensynet til en forsvarlig behandling.

 

 

Les lovendringen på Lovdata; Lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Sluttinnlegg

P_1Det følger av tvisteloven at 2 uker før en hovedforhandling så skal partene levere sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal være en kort oppsummering av påstand, anførsler og begrunnelse for anførslene. I tillegg skal man angi hvilke bevis som vil bli ført og hvis man er saksøker skal fremdriftsplan legges ved. Et sluttinnlegg er ikke et prosesskriv og skal som hovedregel ikke inneholde noe nytt i saken. Etter sluttinnleggsfristen skal partene ha mulighet til å forberede hovedforhandlingen på den bevissituasjonen som er.

 

§ 9-10. Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg

(1) Saksforberedelsen avsluttes to uker før hovedforhandlingen hvis ikke retten fastsetter et annet tidspunkt.

(2) Retten skal som regel kreve at partene innen avsluttet saksforberedelse inngir et sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal kort angi den påstand, de påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes, og de bevis parten vil føre. Med sluttinnlegget skal følge forslag til framdriftsplan for hovedforhandlingen, jf. § 9-11 annet ledd.

Nytt telefonsystem

Vi jobber nå med å få på plass et nytt telefonsystem – Telenor Bedriftsentral. Systemet vil være mer fleksibelt enn det vi har hatt og gjøre det lettere for deg å komme direkte til den du ønsker å snakke med. I noen dager i uke 4 vil vi ha utprøving og testing av løsninger slik at systemet ikke vil være ferdig tilpasset før i uke 5. Har du problem med å nå igjennom i uke 4 så prøv igjen eller send epost.