Chat with us, powered by LiveChat

Eiendomsoppgjør

Privat salg av eiendom er like trygt som salg via megler så lenge man søker profesjonell bistand fra advokat. Et oppdrag inkluderer dokumentene for handelen, kontraktsmøte, sletting av heftelser, tinglysing av skjøte og pantedokument, oppgjør til selger samt utsending av dokumenter til kjøper og selger. Advokatfirmaet Wulff bistår deg gjerne. Ta kontakt på telefon 751 75800 for mer informasjon.meglerwulff

Ulovlig å ta andre opp på lyd eller video

Det er straffbart å ta opp andre sine samtaler på lyd eller video uten at disse vet om det eller har samtykket. Dette fremkommer av straffeloven § 145a:

 

§ 145 a.Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller
2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller
3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.

 

Barnerettssaker over hele landet

Fri rettshjelp advokat
Advokatfirmaet Wulff

Hos oss i Advokatfirmaet Wulff har vi saker etter barneloven og saker etter barnevernloven over hele Norge. Kontakten med klient håndteres som regel gjennom telefon og epost, samt møte med klient dagen før rettsmøter og evt. når vi er i nærområdet i andre saker. Dersom du velger oss som advokat og saken skal gå en annen plass i landet så må du regne med å dekke reisekostnader som fly og hotell i tillegg til den vanlige timesprisen. Dette gjelder også om du har fri rettshjelp da tingrettene vanligvis er strenge ved vurderingen om bostedsforbeholdet skal oppheves.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer saker i andre distrikter kan du ta dette opp med oss på epost.

 

Merknader om Forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem: Rundskriv Q-1/2014

Merknadene er utformet av Barne- Likesttillings- og inkluderingsdepartementet.

Inneholder merknader som f.eks:

«Det følger av de alminnelige regler om barnets rett til medvirkning at barnet skal gis anledning til å gi opplysninger av betydning for hvem som skal føre tilsynet, og om det foreligger forhold som kan ha innvirkning på vedkommendes forutsetninger for å føre tilsynet. Et barn kan for eksempel ha synspunkter knyttet til kjønn og alder. Så langt det er mulig må slike synspunkter tas hensyn til»

 

Merknadene kan du lese ved å trykke på linken:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/2014/rundskriv_tilsyn_barn_fosterhjem.pdf

Testament og den frie tredjedelen

bokfallwulffOfte får vi klienter som ønsker å skrive et testament hos oss og lurer på hva de kan bestemme i testamentet. Kan de gi bort alt de eier til noen de mener fortjener det? Er det noen begrensninger?

Det er flere begrensninger knyttet til ektefelle og samboer (på visse vilkår), men den mest kjente begrensningen er overfor egne livsarvinger. Det følger av arveloven §29 at

§ 29. To tredjepartar av formuen til arvelataren er pliktdelsarv for livsarvingane. Men pliktdelsarven er aldri større enn 1.000.000 kroner til kvart av barna til arvelataren eller til kvart barns linje, likevel såleis at grensa for ein fjernare livsarving er minst 200.000 kroner til kvar einskild.

Arvelataren kan ikkje i testament rå over pliktdelsarv med mindre det er særleg heimel for det.

Dersom det er livsarvinger (barn, barnebarn osv) så er altså regelen at man bare råder fritt over 1/3 av det man eier. Begrensningen er dersom man har så stor formue at hvert av barna får minst NOK 1.000.000 hver. Da kan arvelater testamentere over mer enn 1/3 av sin formue.

 

Tilståelsesdom etter Straffeprosessloven § 248

Tilståelsesdom er regulert i straffeloven § 248. Altså i hvilke tilfeller du har krav på å få tilståelsesdom. Virkningen av tilståelsesdom på straffeutmålingen fremgår av straffeloven § 59, 2. ledd.

§ 248.Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder

a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede innen retten har gitt en uforbeholden tilståelse som styrkes av de øvrige opplysninger,
b) en overtredelse av vegtrafikkloven § 22 jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen, eller
c) en overtredelse av vegtrafikkloven § 24 første ledd jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen.

Begjæringen skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse som bevis anses oppfylt.

Forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentagelse, sammenstøt av forbrytelser eller anvendelsen av straffeloven § 232 kommer ikke i betraktning.

Har siktede forsvarer, skal denne få anledning til å uttale seg før saken blir tatt opp til doms. Det samme gjelder bistandsadvokat for fornærmede.

Sak om særreaksjon eller forvaring kan ikke pådømmes ved tilståelsesdom.

Retten kan beslutte at rettsmøte til pådømmelse av saken skal holdes som fjernmøte med bildeoverføring dersom siktede samtykker til dette og retten finner det ubetenkelig ut fra formålet med rettsmøtet og øvrige omstendigheter.

Bistandsadvokat for fornærmede skal underrettes om påtalemyndighetens begjæring om tilståelsesdom og varsles om rettsmøtet.


businessmanwulffDet de fleste møter på når tilståelsesdom kan være aktuelt er «uforbeholden» kravet. Det vil strengt tatt si at det ikke skal være noe om eller men. Ikke noe jeg tilstår, men jeg husker ikke alt, eller, jeg tilstår men jeg var så full at jeg visste ikke hva jeg gjorde. Uforbeholden vil si at man legger til grunn samme faktumforståelse som aktor gjør. Ja, det var slik det var. Ikke noe forbehold, ikke noe om eller men.

Andre vilkår tilkommer som du kan se i bestemmelsen.

Advokatfullmektig Line Finsås Einrem

svarthvitlinefinsaseinrem
Line Finsås Einrem

2. mars 2015 begynner Line Finsås Einrem som advokatfullmektig hos oss i Advokatfirmaet Wulff. Einrem er opprinnelig fra Mosjøen og kommer fra stilling i Brønnøysundregistrene som juridisk rådgiver innenfor selskapsrett.

Line Finsås Einrem har også erfaring som saksbehandler på NAV Forvaltning Nordland.

Einrem har studert juss ved universitetet i Tromsø og har skrevet hovedoppgave innenfor selskapsrett med særlig fokus på forholdet mellom aksjeloven og straffeloven.