Hvor lenge kan førekortet være tapt ved kjøring i beruset tilstand?

promillekjøring

Tap av førerkort som følge av kjøring i beruset tilstand er regulert i tapsforskriften

§ 3-1.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser

Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett, med mindre føreren har føreretten på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter.

Tap av førerett bør fastsettes til minst 6 måneder dersom

a) det ilegges straff for føring av motorvogn med slik konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i første ledd for førere som har føreretten på prøve, eller
b) det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer.
0 Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).

§ 3-2. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav b og c og andre særlig skjerpende omstendigheter

1. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder. Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning, trafikkuhell mv. fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

2. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 2,0 promille eller over 0,4 til og med 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tapsperioden fastsettes fra 18 til 20 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,9 til og med 1,1 promille eller over 0,45 til og med 0,55 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 20 til 22 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 1,1 til og med 1,2 promille eller over 0,55 til og med 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 22 til 24 måneder. Ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller over 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tap av føreretten fastsettes til minst 2 år.

3. Føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, jf. forskrift om faste grenser

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 0,5 promille til og med 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes fra 12 til 24 måneder. Tapsperioden fastsettes så langt mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. 1 eller 2.

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes for minst 2 år.

4. Føring av motorvogn i påvirket tilstand – skjerpende omstendigheter

Tap av førerett skal fastsettes fra 2 til 5 år ved skjerpende omstendigheter som betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller av annet berusende eller bedøvende middel over 2 promille i blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften, kjøring over meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. Ved alvorlig skadefølge bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

Videoopptak i rettssalen

mockups-new (1021)Nå starter snart prøvetid med videoopptak i rettssalen

Nå blir det videoopptak i rettssalen (DN)

I første omgang er det Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett i Tromsø som får rigget opp videoopptaksutstyr i rettssalen.

Ett av argumentene for å innføre videoopptak er at man bare skal kunne spille av vitneforklaringene fra tingretten i lagmannsretten (ankeinstansen.) Etter min mening er dette et dårlig argument. En av grunnene til å ta en sak fra tingretten til lagmannsretten er at man mener aktørene ikke har gjort en god nok jobb. Det er stor forskjell på dommere. Noen spør aktivt, andre nesten ikke. Hvis dommerne i lagmannsretten ikke skal kunne rette opp ved å stille relevante spørsmål er dette en fare for rettssikkerheten. Relativt ofte bytter også parter advokater mellom instansene. Da også ofte fordi de mener at egen advokat ikke har gjort en god jobb. Skal opptaket legges til grunn i neste instans får man ikke rettet opp en dårlig jobb.

Gratis advokat når du er oppsagt fra din husleiekontrakt

husleielovenDersom du er enslig og tjener under kr. 246.000,- i året eller dersom du og din samboer/ektefelle tjener under 369.000 i året kan du få fri rettshjelp fra oss i Advokatfirmaet Wulff AS for å bestride oppsigelsen du har fått fra utleier.

Når du mottar en oppsigelse skal oppsigelsen inneholde dine muligheter til å bestride oppsigelsen innen 1 mnd. Dette kan du som sagt få advokathjelp hos oss til å gjøre. Tjener du under 100.000 i året så betaler du ingen egenandel. Tjener du mellom 100.000 og 246.000 eller 369.000 så betaler du en egenandel på kr. 995,- for bruk av våre advokattjenester.

Ønsker du hjelp så tar du bare kontakt på vårt kontaktskjema

Selg boligen din selv og la oss hjelpe deg med oppgjøret

eiendomsoppgjør

Selger du din bolig eller fritidseiendom selv? Vi i Advokatfirmaet Wulff hjelper deg med overdragelsen. Dette innebærer kjøpekontrakt bearbeidet av advokater, ansvarsforsikret klientkonto, dialog med kjøper og selgers bank, utfylling og tinglysning av skjøter, sletting av heftelser og tinglysning av nye heftelser. I tillegg kommer kontraktsmøter.

Vi har fastpris for slike oppdrag; kr. 12.500 inkl mva.

Se mer på eiendomsoppgjor.com

Konkursrådets maler

konkursadvokatKonkursrådet har tilgjengeliggjort en del maler for bostyrere og for fordringshavere. Her finner du maler for fordringsanmeldelse i konkursbo, konkursbegjæringer til tingretten, bostyrers oppsigelser til ansatte og mye mer.

Alle malene fra Konkursrådet finner du her…


Både advokatfullmektig Line Einrem og Advokatfullmektig Marita Pedersen har jobbet i Brønnøysundregistrene og har dybdekunnskap innenfor konkursrett.

Forskrift om bruk av flagg

SommerwulffNår skal flagget heises og tas ned?

Reglene følger av flaggforskriften § 6

§ 6.

Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900.Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid.

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 1000 og hales kl. 1500.

Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs.

På tollvesenets bygninger og fartøier samt på havnevesenets fartøier kan der også flagges utenfor de ovennevnte tider. Nærmere bestemmelser herfor gis av vedkommende departement.

Jeg kommer til å boikotte deg

Da må du holde tungen rett i munnen for det kan være ulovlig. Boikottloven av 1947 regulerer i § 2 når en boikott er rettsstridig

 

§ 2.

Boikott er rettsstridig:

a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å føre til et rettsbrudd;
b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger;
c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg;
d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten.

Krav til utforming av ektepakt

Kravet til ektepakter fremgår av eksteskapsloven § 54:

§ 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.


Ønsker du hjelp til utforming av ektepakt. Kontakt oss på 751 75 800

Spør oss om fastpris

Hva koster det å føre en sak for domstolene?

rettsgebyrKostnadene ved å føre en sak kan deles inn i egne advokatutgifter (kan være dekket av forsikring eller fri rettshjelp), risiko for å måtte betale motpartens omkostninger ved tap (som regel ikke dekket av forsikring eller andre ordninger) og gebyr fra domstolene (ikke alle saker. F.eks ikke saker etter barneloven/foreldrekonflikter/barnefordelingssaker og barnevernsaker.)

En oversikt over gebyrene hos domstolene finner du her: Rettsgebyr i domstolen

 

Det er forskjellige gebyrer i forskjellige sammenhenger, men til eksempel kan gjelder følgende for tingretten dersom saken ikke forlikes (fra domstol.no):

 

Allmennprosess – tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 R.

1 dag  (5 R) kr 5 125
2 dager  (8 R) kr 8 200
3 dager  (11 R) kr 11 275
4 dager  (14 R)  kr 14 350
5 dager  (17 R) kr 17 425
6 dager  (21 R) kr 21 525
7 dager  (25 R) kr 25 625
8 dager  (29 R) kr 29 725

 

 

Nytt telefonsystem

Advokatfirmaet Wulff har fått nytt telefonsystem. Når du ringer oss nå får du 4 valg;

  1. Tast 1 for å snakke med advokat Christian Wulff Hansen
  2. Tast 2 for å snakke med advokatfullmektig Line Finsås Einrem
  3. Tast 3 for å snakke med advokatfullmektig Marita Pedersen
  4. Tast 4 hvis du ikke har en preferanse, da vil alles telefoner ringe.

med det nye systemet er vi fullt ut mobil. Uansett hvor vi er vil telefonen settes over til oss. Er den du ønsker å snakke med ikke tilgjengelig kan du legge igjen beskjed eller komme tilbake til sentralbordet. Da kan du velge en annen ansatt eller velge nr 4 til noen tar telefonen. Du står da i telefonkø. Bare veldig unntaksvis vil ingen kunne ta telefonen. legg da igjen en beskjed så ringer den du har ønske om å snakke med deg opp igjen.