Chat with us, powered by LiveChat

Forskrift om hunder | Hundeforskriften

Advokat

Vi har både lov om hunder og forskrift om hunder. I forskrift om hunder fra 2004 kan du i § 1 lese om hvilke hunder som er forbudt i Norge:

§ 1.Forbud mot farlige hunder

Det er forbudt å holde, avle eller innføre farlige hunder, eller å innføre sæd eller embryo fra farlige hunder.

Hunder av følgende typer, og blandinger der en eller flere av disse er med, anses som farlige hunder, uansett blandingsforhold:

a) Pitbullterrier,
b) amerikansk staffordshire terrier,
c) fila brasileiro,
d) toso inu,
e) dogo argentino.

Som farlige hunder anses også hunder og hundetyper som er en blanding av hund og ulv, uansett blandingsforhold. For hunderaser med opprinnelig blanding av ulv som er registrert i Norge av Norsk Kennel Klub 1. januar 2003, gjelder første punktum bare for tsjekkoslovakisk ulvehund. Hvis ulv er iblandet rasen etter den internasjonale raseetableringen, gjelder første punktum for hunder som kan være etterkommere etter denne ulven.

Tap av førerkort ved kjøring på rødt lys

advokatforsvarertrafikk
Advokat førerkortbeslag

I Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv er det i § 2-5 listet opp hvilke inndragningstider for førerkort som bør gjelde for forskjellige forseelser.

I tapsforskriften § 2-5 nr 4 heter det:

4. Kjøring mot rødt lys

Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, bør perioden for tap av førerett fastsettes til minst 6 måneder, når kjøringen har medført trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller der slike skader lett kunne ha oppstått.

Tap av førerett inntil 6 måneder vurderes overfor person med førerett som er ilagt straff for å ha passert stopplinje etter at det er skiftet til rødt lys og har fortsatt gjennom krysset, slik at kryssende trafikk på grønt lys har måttet vike eller stanse eller foreta nødmanøver for å unngå sammenstøt. På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.

Oversikt over advokater

AdvokatbarneverngratisHvor finner jeg oversikt over advokater? mange søker nok på google.no for å finne en advokat i sitt distrikt eller som har ekspertise på et gitt område. Du kan også gå til advokatenhjelperdeg.no som er en advokatside opprettet av og administrert av advokatforeningen. Her finner du en søkbar oversikt over de advokatene som er medlem i advokatforeningen. Ikke alle advokater er det, men de aller fleste advokater er medlemmer. Om dette er av betyning for ditt valg er ikke sikkert, men om advokaten er medlem i Advokatforeningen så har du mer sikkerhet mht klagemuligheter.

Søker du på advokatfirmaet Wulff på advokatenhjelperdeg.no så kommer du til vår side på denne siden. Her kan du for eksempel se på siden til advokat Christian Wulff Hansen.

Gratis vurdering av din sak

Fri rettshjelp advokat
Advokat gratis vurdering

I 4 år nå har vi vurdert saker gratis på epost. Vi har vurdert flere tusen saker fra mennesker i hele Norge som lurer på hva de skal gjøre i sin situasjon. Burde de gå vidre med saken eller bare la den ligge. I år har vi utvidet våre gratisvurderinger fra bare å gjelde barnefordelingssaker til å gjelde alle saker der vi føler oss kompetent. Dersom det er et rettsområde vi ikke jobber med og ikke mener vi burde svare på så får du beskjed om nettopp det.

Vår erfaring etter disse årene med gratis vurdering av saker på epost er bare positiv. Ofte kommer samme person tilbake med nye saker de vil ha vurdert og ofte så kommer venner eller bekjente av de som har fått svar og legger frem sin sak. Vi er stolte over å ha hjulpet flere tusen til en bedre forståelse av den situasjonen de er i. Vi vil fortsette å gi gratis advokathjelp på epost og håper at dette er til god hjelp for mange.

Hvorfor bare gratis vurdering på epost og ikke på telefon eller møte? Når du avtaler et møte med advokat på telefon eller epost så er det bestemte tider på bestemte dager. Da setter vi av vår tid til akkurat ditt problem og ingenting annet. Når vi får henvendelser på epost så kan vi ta det på tidspunkt som passer for oss. Kanskje har vi fått avlyst et møte og har litt tid til overs. kanskje sluttet et møte tidligere enn vi trodde. Eller kanskje er vi på kontoret på ettermiddagen og gjør unna noen saker og har 10 minutter til å se over noen eposter. En epost-vurdering er ikke et like stort innhogg i vår tid.

Så send oss ditt problem eller oppforder din venn som er i envanskelig situasjon til å kontakte oss gratis. Uansett hvorfor du tar kontakt har du muligheten til å innhente andres råd og sammenligne oss med.

Samboerloven

lov for samboere
Samboerloven finnes ikke

Mange som tar kontakt med oss i Advokatfirmaet Wulff tror det er noe som heter samboerloven. I Sverie har de en slik lov; sambolag av 2003.

I Norge har vi ikke en tilsvarenede lov, men vi har regulert de fleste rettsområdene som svenskene har gjort. I norsk lov finner du bestemmelsene spredt rundt i lovgivning som;

Arveloven – Gir nå samboere rett til arv etter hverandre i visse tilfeller. Som hovedregel må man ha, ha hatt eller vente barn sammen.

Sameieloven – Gjelder også for samboere og får praktisk betydning. F.eks. ved tvangsoppløsning av bolig eid i fellesskap.

Husstandsfellesskapsloven – Gir bl.a. samboere noen av de samme rettighetene ektefeller har til å overta eiendom hvor det er særlige grunner.

 

Gebyrer for domstolbehandling

Advokat domstol rettsgebyr
Domstol | Rettsgebyr

Domstolene tar betalt for å behandle de fleste sakene. Gebyrene er relativt lave ut fra hva det koster å drifte domstolene og i noen tilfeller så er sakstypen gebyrfri. Til  eksempel er saker etter barneloven gebyrfrie.

Gebyrene oppgis som regel i antall rettsgebyr. Et rettsgebyr er i dag på kr. 860. En dag i retten koster i utgangspunktet fem rettsgebyr og den som tar saken inn for retten (sender inn stevning) må belage seg på å betale 5 x kr. 860 = kr. 4.300.

domstol.no finner du en oversikt over Rettsgebyrene

Lov om grannegjerde (Grannegjerdelova)

Gjerde nabo kostnader
Advokatfirmaet Wulff

Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer? Lov om Grannegjerde er fra 1961 og ble sist endret på i 2009.

Etter § 3 skal et gjerde være utformet slik at det ikke er farlig for folk eller dyr.

Etter § 4 så skal gjerde settes på delelina like langt inn på begge tomtene, men ikke lengre inn enn 50 CM på tomten.

Etter § 6 har en nabo rett til å sette opp gjerde så lenge han bekoster gjerdet selv.

Hvis begge eiendommene har nytte av gjerde kan naboer kreve gjerdehold av hverandre. Nytten må være større enn kostnaden etter § 7. Utgangspunktet er etter § 8 an man betaler halvparten hver.

 

Bostedsforbehold

advokat mosjøen
Advokatfirmaet Wulff

Når du søker om fri sakførsel (fri rettshjelp når saken går for domstolen) vil du også få noen ord i brevet fra tingretten om bostedsforbeholdet. Enten at det ikke er opphevet (hvis søkt om) eller at det er opphevet. Vanligste formuleringen er at reglene om bostedsforbehold gjelder.

Bostedsforbehold handler i utgangspunktet om rettshjelpen også skal dekke reiseutgiften til advokaten dersom du velger en advokat som har kontor i et annet distrikt enn der saken går. Du har rett til å velge akkurat den advokaten du ønsker hvor som helst i Norge, men utgangspunktet er at rettshjelpen ikke dekker at du velger en advokat som har kontorsted i et annet distrikt.  I noen distrikt, som Helgeland, er det praksis for å oppheve bostedsforbeholdet mellom de fire Helgelandsbyene hvor advokater har kontor, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Utgangspunktet ellers er at bostedsforbeholdet ikke oppheves og at klienter selv må betale hotell, fly, tog o.l.

Du kan søke om opphevelse av bostedsforbeholdet. I praksis er det advokaten som søker. Det er likevel slik at du må ha en god grunn til å velge en advokat i et annet distrikt. De to grunnene jeg har opplevd oftest å føre frem hos domstolene er at du har benyttet samme advokaten tidligere i omfattende eller lignende saker. Har du benyttet samme advokat i samme sakskompleks tidligere er det ofte avgjørende. Bor du i samme distrikt som advokaten vil ofte det også være tilstrekkelig. Dette da det vil være besparende og bedre rettssikkerhet at du kan avvikle møter med advokaten på advokatens kontor.

Mer om bostedsforbehold kan du lese her:

Salærforskriften (se § 8 og § 9)

Ulike typer fosterhjem

Hos BUFETAT kan du finne mer informasjon om ulike typer fosterhjem:

  • Ordinære fosterhjem
  • Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk
  • Beredskapshjem og familiehjem

For mer informasjon besøk undersiden Ulike typer fosterhjem hos BUFETAT