Foretaksstraff

Straffeloven kapittel 4 inneholder bestemmelser om foretaksstraff. 27.Straff for foretak Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20.​ Med foretak menes selskap, samvirkeforetak,​2 forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse,​3 bo eller offentlig virksomhet. Straffen er bot.​4 Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13 Med foretak…

Continue reading »

Fravalg av revisjon

  Aksjeselskaper kan på nærmere vilkår beslutte å ikke revidere sine årsregnskaper. Dette gjelder i hovedsak for små aksjeselskaper med under 10 årsverk og inntekt under en viss sum. Fravalg av revisjon reguleres i aksjelovens § 7-6, som har følgende ordlyd: 7-6.Beslutning om å unnlate revisjon​ (1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring​ beslutte at selskapets årsregnskaper​ for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven​ dersom 1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift, 2. selskapets balansesum…

Continue reading »

Gjenstandsløse saker

I noen tilfeller kan det vise seg at når retten skal ta stilling til en sak så er den gjenstandsløs. En sak er gjenstandsløs når partene ikke lengre har noen rettslig interesse i å få saken prøvd. Det kan være fordi et pengekrav er betalt, det kan være fordi et barn er levert tilbake og det er krevd bruk av tvang etter bl. § 65 og det kan være overprøving av besøksforbud som blir anket og besøksforbudet er utgått når lagmannsretten ser på saken. Når…

Continue reading »

Selger har eierskifteforsikring

Det hender rett som det er at selger av en eiendom (vanligvis hus og hytte) har skaffet seg eierskifteforsikring og du som kjøper står og tenker om du skal gjøre et krav gjeldende. Eierskifteforsikringen er ikke noe annet enn et forehåndsvalg av advokat for selger hvor advokatens honorar er delvis dekket av forsikringen. Det har ingen betydning i seg selv for vurderingene om feil og mangler og du som kjøper står verken svakere eller sterkere fordi selger har tegnet en slik forsikring (det gjør forsåvidt…

Continue reading »

Har du innsigelser mot et testament?

Et testament kan være ugyldig av flere ulike årsaker, men hvordan går man fram hvis man mener testamentet er ugyldig? Hvis du har innsigelser mot et testament må du varsle tingretten. Arveloven § 70 annet ledd: Motsegn som går ut på at ein testamentarisk disposisjon er ugyldig, kan ikkje gjerast gjeldande av ein arving etter loven eller etter testament, med mindre minst ein av arvingane har varsla tingretten innan 6 månader etter at han fekk kunnskap om disposisjonen og om at testator er død og…

Continue reading »

Gratis advokathjelp

Vi får stadig henvendelser fra folk over hele Norge med korte og lange spørsmål og vi har nå svart på tusenvis av henvendelser. Som utgangspunkt vil våre vurderinger gå ut på å gi en temperaturmåling tilbake til de som tar kontakt og fortelle dem om vi mener de har en god sak eller om dette er noe de bør slutte og holde på med. Likevel viser vår erfaring at vi svarer både utfyllende og med detaljert veiledning i mange saker. I andre saker er den…

Continue reading »

Når skal et pengekrav betales hvis forfalltidspunktet ikke er særskilt avtalt?

Har du lånt penger til en kompis uten at dere egentlig avtalte når pengene skulle tilbakebetales? Det hender at det ikke følger av avtalen når pengekravet forfaller til betaling. Typiske tilfeller er nettopp mer uformelle pengelån mellom bekjente. Gjeldsbrevloven § 5 første ledd regulerer tilfeller der det ikke på forhånd er fastsatt en forfallsdag for pengekravet: § 5: Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han vil.​ Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå. Hvis…

Continue reading »

Kan jeg straffes for å plukke blomster eller ta en stein?

Som utgangspunkt skulle man tro at man kunne straffes etter straffeloven § 321 dersom man tok med seg en stein til blomsterbedet når man var på fjelltur på annenmanns grunn. I det minste skulle man tro at dette var et såkalt «mindre tyveri» som beskrevet i straffeloven § 323, 1. ledd. Det er derfor tatt inn ett andre ledd i § 323 som ikke-uttømmende lister opp slike naturprodukter under utøvelsen av allemannsretten som ikke straffbar. Så går du en tur i fjellet og finner en…

Continue reading »

Går du med en gründer i magen?

Ved oppstart av eget fima er det en del valg som må gjøres. Valg av selskapsform er ett av de viktigste, og gjøres blant annet ut fra en vurdering av selskapets risiko, størrelse og antall personer som er delaktige. Vi kan bistå ved veiledning om hvordan selskapsform du skal velge. Vi har også fastpris for registrering av aksjeselskap på kr. 7 000 pluss mva. Vi innhenter da de nødvendige opplysninger, utarbeider stifelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse, samt foretar registreringen i Foretaksregisteret (gebyr til foretaksregisteret på kr…

Continue reading »