Chat with us, powered by LiveChat

Nabokrangel – felling av trær

Høye trær og mange trær på en eiendom er ofte en av årsakene til at det oppstår nabokrangler. Du kan få generell veiledning om hvilke rettigheter du har i en eventuell konflikt i grannelova. I grannelova § 3 står følgende:Sommerwulff

§3.    Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka            jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

         Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

         Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav på å få bort etter § 10, jfr. § 2.

Nabokrangler bør i første omgang forsøkes løst ved at du og din nabo kommer til enighet. Blir dere ikke enige kan du ta kontakt med advokat for veiledning og hjelp til å vurdere din sak og eventuelt ta den videre.

Samboerloven

Mange tror at det finnes en egen lov for samboere. Det gjør det ikke. I Norge, i motsetning til i Sverige, er rettighetene til samboere spredt rundt i lovverket. Samboere har nå en viss arverett etter hverandre. Der er reglene tatt inn i arveloven. Det økonomiske skiftet etter et samlivsbrudd bygger både på ulovfestede regler, sameieloven, husstandfellesskapsloven og flere andre. Her må man kunne navigere i formuerettens område, men samtidig som tommelfingerregel vil reglene være de samme som dersom man eide noe sammen med et søsken eller en venn. Hovedregelen er at det man har kjøpt eier man og det man har kjøpt sammen eier man med like stor del som man har betalt. I praksis vil det som regel være bevisene som er vanskelig å tidkrevende å fremskaffe.

Ferieavvikling – Advokat Christian Wulff Hansen

Fra 08.07.2015 er advokat Christian Wulff Hansen på ferie. Advokat Wulff Hansen er tilbake på kontoret 27. juli. I denne perioden blir ingen henvendelser besvart, men dere kan kontakte kontoret å snakke med de som er på jobb. Advokatfullmektig Line Einrem er tilstede og kan være behjelpelig både med råd og veiledningen og sette opp tid til samtaler etter ferien.

Nye byggeregler

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Du kan finne en veileder fra Direktoratet for Byggkvalitet her: Veileder: Bygg uten å søke

Ikke alle aksjeselskaper trenger revisor

Generalforsamlingen kan gi styret i aksjeselskapet fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. På denne måten kan selskapet frigjøre midler som ellers ville gått til betaling av revisor. Vilkårene for å velge bort revisor følger av aksjeloven § 7-6.

Utgangspunktet er at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte å unnlate revisjon hvis

  • driftsinntektene til den samlede virksomheten i selskapet er mindre enn fem millioner kronerbokwulff
  • balansesummen til selskapet er mindre enn 20 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Hvis du ønsker at beslutningen om å unnlate revisjon skal få virkning for dette regnskapsåret, må melding om fravalg av revisjon sendes til Foretaksregisteret i god tid før årsskiftet.

Rettshjelpforsikring fra HELP og andre

Visste du at selv om du har retthjelpforsikring i f.eks. HELP forsikring så velger du fortsatt selv hvilken advokat du skal bruke og HELP tar regningen. Er vilkårene oppfylt for å få brukt forsikringen så kan du velge den advokaten du selv vil og har tillit til. Mange tror de må bruke den advokaten de får tildelt hos HELP og ønsker å bruke en advokat som har mer erfaring på det enkelte området. Du kontakter bare da den advokaten du ønsker å benytte og den advokaten ordner da alt overfor HELP eller andre tilsvarende.